Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Rekrutacja 2021 - 2022

Zarządzenie Nr 4 /2021

Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Szkolnego Regulaminu Rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2021/2022

NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. - dalej ustawa Prawo Oświatowe – rozdział 6

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz. U. z 2019 r. poz. 1737

3. Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287

4. Zarządzenia Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

5. Zarządzenia Nr 11/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

6. Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§ 1

Wprowadza się Szkolny Regulamin Rekrutacji uczniów do klas I I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 23.03.2021 roku.

 

 

 

mgr Krzysztof Szewczyk

Dyrektor Szkoły

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.)
 2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), rozporządzenie z 2017 r. zostało uznane za uchylone.
 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), która określa w szczególności zasady rekrutacji do branżowych szkół II stopnia
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz.996 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 6. Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych: szkół podstawowych dla dorosłych,klas I szkół ponadpodstawowych,klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatoweoraz na semestr pierwszy klas I branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022
 1. Zarządzenie Nr 11/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie
  w tych zawodach.
 2. Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
 2. DyrektorLiceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu  proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie Skłodowskiej w Starym Sączu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.).

§ 2

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły  ponadpodstawowe”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:

1A

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia, język angielski  (innowacja pedagogiczna podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1B

z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, historia, język angielski (innowacja pedagogiczna podstawy prawa)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

 

1C

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, język polski, język angielski ( innowacja pedagogiczna podstawy psychologii  i pedagogiki)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1D

z rozszerzonymi przedmiotami:

Matematyka, geografia, język angielski

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4

 1. O przyjęciu do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

A     :z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu (§ 13 ust.1,2 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.) ; przy czym wynik przedstawiony w procentach z

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

2) matematyki – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

B z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (§ 4 rozporządzenia MEN z dnia 21sierpnia 2019 r.) za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Cza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (§ 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) przyznaje się 7 punktów;

Dz przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć(§ 6 ust.1,2 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

E     z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu(§ 7 ust. rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.)przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1pkt 2 ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 5

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 

§ 6

 1. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie  LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu decyduje lista rankingowa.

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r do godz. 15.00.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 14 lipca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

do 21 lipca 2021 r

5 sierpnia 2021 r

 

 

 

 

 

 

13 sierpnia 2021 r

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca2021 r.; II termin3 do 8 lipca 2021 r

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r

 

§ 8

 1. Kandydaci do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dostarczają:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
 2. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 3. kartę informacyjną (wydana przez szkołę),
 4. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 5. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 6. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

§ 9

 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

§ 10

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 


LO Stary Sacz 2011