Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Szkoła Byli nauczyciele

NauczycieleJadwiga Rams
Zofia Jarzębińska
Irena Hasko
Aleksandra Czech Franciszek Dębowski ks. Franciszek Pałucki
Jan Rzońca Jan Wincenty Prusek Jerzy Garbacz
Stanisław Biernacki Tadeusz Czech Zbigniew Rejowski

 


Biogramy nauczycieli

TADEUSZ LUDWIK CZECH "WICEK"
(1920 - 1996)

urodził się 4 V 1920 roku w Kobylanach, jako czwarte dziecko Jana Joachima i Antoniny z Orkiszów. W pierwszym miesiącu życia jego rodzina przeniosła się do Starego Sącza. Tutaj w roku 1934 ukończył naukę w Szkole Ćwiczeń przy Męskim Seminarium Nauczycielskim. Uczył się gry na fortepianie i skrzypcach. Po szkole podstawowej rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, które ukończył w 1938 roku. W roku następnym kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu. Z dniem 10 stycznia przeniósł się do Liceum Pedagogicznego w Sosnowcu, gdzie w lipcu 1939 roku przeszedł przeszkolenie wojskowe. We wrześniu 1939 roku wraz z rodziną uciekł na wschód, skąd powrócił pod koniec września. Z dniem 1 I 1940 roku Tadeusz Czech stał się członkiem Służby Zwycięstwu Polski działając jako zwiadowca i łącznik. Od IV do V 1940 roku przebywał w policyjnym areszcie. Po uwolnieniu działał w strukturach podziemia. Od 1944 roku był czynnym członkiem oddziału mjr. Juliana Zubka "Tatara". W czasie okupacji używał pseudonimów : "Suchor" i "Wicek". Po wojnie w roku 1946 ukończył naukę w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu, po czym podjął pracę w Szkole Podstawowej w Gostkowie na Dolnym Śląsku. 1 IX 1946 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Paszynie k/ Nowego Sącza. W 1951 roku objął po swoim ojcu, Janie Joachimie odchodzącym na emeryturę posadę nauczyciela muzyki w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu. W latach 1955 - 1975 był instruktorem śpiewu i wychowania muzycznego w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Nowym Sączu, a w latach 1975 - 1980 wizytatorem, metodykiem wychowania muzycznego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu. Wraz z likwidacją Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu, w roku szkolnym 1966/67, przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie - Skłodowskiej w Starym Sączu. W roku 1980, z dniem 1 IX przeszedł na zasłużoną emeryturę. Umarł 20 I 1996 roku. Mgr Leopold Jawor na ceremonii pogrzebowej tak posumował jego życie: "Odszedł najwybitniejszy syn tej ziemi, ...najdzielniejszy z dzielnych... a przede wszystkim człowiek o wielkim humanistycznym sercu...".

Opracowano na podstawie:
Józef Słowik, Tadeusz Ludwik Czech "Wicek" (1920 -1996), [w:] "Rocznik Sądecki" Tom XXXI, Nowy Sącz 2003, s. 334 - 338.


JÓZEF DZIK
(1905 - 1981)

urodził się 25 XII 1905 roku we Lwowie. Tam też chodził do szkoły. Kolejno do Państwowego XII Gimnazjum Matematyczno - Przyrodniczego im. Stanisława Szczepanowskiego, które ukończył w 1926 roku, a następnie do IX Liceum Matematycznego. Dnia 7 XII 1932 roku został wpisany w grono studentów Wydziału Ogólnego Politechniki Lwowskiej, którą ukończył 21 VI 1936 roku zostając magistrem nauk matematycznych. Pracę magisterską pt. "Zastosowanie odwzorowań konforemnych w kartografii" pisał pod kierunkiem prof. Włodzimierza Stożka. Będąc studentem zetknął się z wielkimi sławami: Stefanem Banachem, Antonim Łomnickim, Kazimierzem Kuratorskim. Po studiach został asystentem w Katedrze Geometrii Wykreślnej, której przewodził prof. Kazimierz Bartel. W roku 1937 poślubił Romanę Kuśnierz. Do Starego Sącza przyjechał 14 VII 1944 roku. Przez rok ukrywał się w Szczawnicy uczestnicząc w tajnym nauczaniu młodzieży. Po wojnie pracował w starosądeckich szkołach średnich. Związany był z Liceum Pedagogicznym, później Technikum Chemicznym. Uczył także przejściowo w Liceum Ogólnokształcącym. W Starym Sączu mieszkał przy ulicy Szerokiej 26 (obecna 11 Listopada). Zmarł w styczniu 1981 roku i pochowany został na Nowym Cmentarzu. Józef Dzik zapisał się w pamięci uczniów jako matematyk metodyczny w pracy i człowiek wymagający.

Opracowano na podstawie:
Edmund i Józef Wojnarowscy, Lwowiacy w Starym Sączu, [w:] "Kurier Starosądecki" nr 173 - 174, Luty 2007, s 16 - 17.


IRENA HASKO
(1905 - 1976)

urodziła się w Rajfałowie 17 XII 1905 roku, jako córka Karola i Heleny. Naukę pobierała w szkole w Buczaczu. Po ukończeniu szkoły średniej podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Studiowała również romanistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pogłębiając znajomość języka francuskiego w Grenoble. Początkowo pracowała w Poznaniu, później w Buczaczu. Po wybuchu wojny udała się do Kołomyi, gdzie przebywała u rodziców. Tam też rozpoczęła tajne nauczanie młodzieży, które kontynuowała później w Starym Sączu pracując w ramach I Tajnej Komisji Egzaminacyjnej, na czele której stał I. Kwieciński. Po wojnie zamieszkała w Nowym Sączu, skąd dochodziła pieszo do pracy do Starego Sącza. Pracę w starosądeckim liceum rozpoczęła w roku 1948. W Liceum uczyła języka polskiego i francuskiego. W okresie stalinowskim spotkała się z problemami w pracy, mającymi naturę polityczną. Była wybitnym pedagogiem i wychowawcą. Bardzo często użyczała uczniom z kłopotami materialnymi własnego mieszkania, szczególnie w okresie zimowym. Wspierała ich również materialnie. Zmarła dnia 9 I 1976 roku. Została pochowana na starosądeckim cmentarzu. Wysiłkiem i staraniami uczniów wzniesiono jej nagrobek oraz ufundowano tablicę, którą mimo sprzeciwu władz umieszczono w szkole.

Opracowano na podstawie:
Barbara Paluch, Świadectwo. Irena Hasko, [w:] "Z Grodu Kingi" nr 33, 34, 35, Luty, Marzec 2000.


SZYMON KOPYTKO
(1879 - 1969)

urodził się 15 VII 1879 roku w Piwnicznej w rodzinie powstańca styczniowego. Ojciec Szymona, Władysław walczył w powstaniu 1863 - 64, za co został ukarany więzieniem. Po wyjściu na wolność osiedlił się w Piwnicznej, gdzie założył rodzinę. Szymon uczęszczał do szkoły ludowej w Piwnicznej, następnie do Gimnazjum w Nowym Sączu. Po jego ukończeniu podjął studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Jako jeden z pierwszych w Piwnicznej uzyskał uniwersyteckie wykształcenie. Pracował jako nauczyciel języka polskiego do roku 1937, kiedy to przeszedł na emeryturę. Pracował kolejno we Lwowie, w Brodach i Nowym Sączu. Na emeryturze pełnił funkcję Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Nowym Sączu. W czasie wojny uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie otworzył w Piwnicznej prywatne gimnazjum oraz pracował w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu. W roku szkolnym 1948/49 wchodził w skład grona pedagogicznego Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej w Starym Sączu. Był wybitnym nauczycielem, pedagogiem i społecznikiem. Zmarł 23 II 1969 roku w Nowym Sączu.

Opracowano na podstawie:
Eugeniusz Lebdowicz, Maria Lebdowicz, Dawni Piwniczanie. Słownik biograficzny, Piwniczna Zdrój - Nowy Sącz 2006, s. 50 - 51.


CZESŁAW LENCZOWSKI
(1905 - 1984)

urodził się 13 VI 1905 roku w Świątnikach Górnych. Tam ukończył szkołę powszechną i Zawodową Szkołę Ślusarską. Rozpoczął pracę na kolei. Od 1924 do 1935 roku mieszkał w Starym Sączu. Po przeprowadzce do Krakowa wstąpił na ASP. Naukę przerwał po 4 roku z powodu wybuchu wojny. W czasie okupacji związany był z ZWZ - AK, aresztowany w 1942 roku był więźniem Oświęcimia i Neu Rohlau. Po wojnie powrócił do Starego Sącza. W roku 1946 ukończył studia malarskie, a od 1947 roku po odbyciu kursu pedagogicznego związał się ze Szkołą Zawodową w Starym Sączu. Wchodził również w skład grona pedagogicznego LO w pierwszych latach jego funkcjonowania. Był cenionym malarzem nie tylko o charakterze regionalnym. Malował dużo, a jego prace na których utrwalał miasto i ludzi z nim związanych są cenione w środowisku starosądeckim. Jest autorem wielu pejzaży. Jego prace o charakterze religijnym zdobią kościoły Sądecczyzny. Miał dwie wystawy: pierwsza w Nowym Sączu w 1957 r., drugą w Starym Sączu w roku 1981.
Był wiceprezesem ZPAP w Nowym Sączu w latach 1966 - 68.
Zmarł 28 III 1984 roku w Starym Sączu.

Opracowano na podstawie:
Jan Koszkul, Z biografii zasłużonych, [w:] Historia Starego Sącza, Tom II 1939 - 1980, praca zbiorowa pod red. F. Kiryka, Secesja, Kraków 1995, s. 408 - 410.
Broszura informacyjna z wystawy w 100 rocznice urodzin Czesława Lenczowskiego, III - IV 2005.

 


LO Stary Sacz 2011